Regulamin

 

Regulamin Sklepu Internetowego

 

§ 1.
Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu Internetowego, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. ze zm.).

 • Przed złożeniem zamówienia Klient powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem i okoliczność tą zobowiązany jest potwierdzić zaznaczając odpowiednie pole w formularzu zamówienia dostępnym na stronie www.jeansly.pl.

 • Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl

 • Sklep internetowy pod adresem www.jenasly.pl (dalej Sklepem Internetowym), jest własnością Jeansly Firma Handlowa Mateusz Banyś, adres: Bęczków ul. Kielecka 76, 26-008 Górno wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o numerze NIP 6572770363, o numerze REGON 260432152 (dalej zwana Firmą).

 • Nabywca może kontaktować się z Firmą pod podanym w ust. 4 powyżej adresem jej siedziby, a także pod adresem email: info@jeansly.pl lub telefonicznie pod numer telefonu +48 413029057 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 15.00

 • Informacje zawarte na stronie www.jenasly.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

§ 2.
Zawarcie umowy

 

 • Nabywca może korzystać ze Sklepu Internetowego rejestrując się i tym samym tworząc Konto klienta, na którym gromadzone są dane oraz informacje o Nabywcy, dotyczące jego działań w Sklepie Internetowym (dalej: Konto klienta), zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Nabywca może także bez zakładania Konta dokonywać zakupów, o których mowa w ust. 2 poniżej oraz korzystać z innych funkcjonalności Sklepu Internetowego, dostępnych również dla niezarejestrowanych Nabywców, podając każdorazowo dane niezbędne do ich realizacji.

 • W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym Nabywca, na podstawie zamieszczonych w Sklepie Internetowym informacji o towarach dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany, ze wskazaniem miejsca i sposobu dostawy oraz formy płatności. Nabywca może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym – po zalogowaniu się na Koncie jako Nabywca zarejestrowany lub bez rejestracji Konta jako Nabywca niezarejestrowany – poprzez wypełnienie wyświetlonego edytowalnego formularza elektronicznego. Aby mogło dojść do złożenie zamówienia przez Nabywcę w Sklepie Internetowym via internet wymagana jest akceptacja niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Firmie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu lub produktów. Złożenie zamówienia nastąpi w momencie wciśnięcia przez Klienta przycisku „kupuję i płacę”.

 • Niezwłocznie po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Nabywcy wskazany w trakcie składania zamówienia lub w przypadku Klientów zarejestrowanych, wskazany w koncie klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Firmę zamówienia złożonego przez Nabywcę wraz z informacją o rozpoczęciu jego realizacji (dalej zwane „potwierdzeniem”), z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 5 lit. b i c. Z chwilą przesłania potwierdzenia do Kupującego między Firmą, a Nabywcą dochodzi do zawarcia umowy kupna sprzedaży wskazanego w zamówieniu towaru, a samo potwierdzenie stanowi dowód zawarcia umowy na odległość.

 • Sklep internetowy oferuje do sprzedaży towary będące jego własnością i które posiada na stanie magazynowym. W przypadku niedostępności towaru ma on status: „wyprzedane”.

 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień lub rezerwacji na takie towary następuje według kolejności wpływania zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych daną formą promocji lub wyprzedaży.

 • Firma może odmówić realizacji zamówienia, w następujących przypadkach: problemy technicznych z infrastrukturą informatyczną Sklepu Internetowego, uzasadnionego podejrzenia, że podane przez Nabywcę dane mogą być nieprawdziwe.

 

§ 3.
Ceny, metody płatności, koszty dostawy

 

 • Ceny produktów wskazanych na stronie www.jenasly.pl nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Nabywcę sposobu zapłaty za produkt, a także od wartości i wielkości zamówienia. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie będą przez Firmę świadczone i zostaną przez Nabywcę wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 • Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen oferowanych przez nią produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Prawo, o którym mowa w zdaniu poprzednim, pozostaje bez wpływu na zamówienia złożone przed zmianą ceny lub końcem akcji promocyjnych.

 • Do każdego zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym wystawiany jest rachunek. Rachunek wystawiany jest w dniu udzielenia Nabywcy przez Firmę informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji bądź w następnym dniu roboczym. Rachunek może mieć postać rachunku elektronicznego, chyba że Nabywca wyraźnie wskaże, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym, że rachunek powinien zostać wystawiona w formie tradycyjnej.

 • Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT (Firma nie jest czynnym płatnikiem podatku VAT na terytorium Polski). Informacja o cenie podawana w Sklepie Internetowym przy towarze jest wiążąca dla Stron od chwili otrzymania przez Nabywcę informacji od Firmy o przyjęciu zamówienia do realizacji. W przypadku podania na stronie Sklepu Internetowego błędnej ceny Nabywca jest o tym informowany niezwłocznie.

 • Nabywca składając zamówienie, może wybrać następujące formy płatności:

 • płatność przy odbiorze towarów od kuriera (pobranie) - zapłata następuje gotówką kurierowi przy odbiorze zakupionych towarów;

 • płatność z góry za pomocą przelewu bankowego – po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje wiadomość e-mail od Firmy z informacją o numerze rachunku bankowego, na którą powinien przelać należną Sprzedawcy kwotę; zamówienie jest w takim przypadku przekazywane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Firmy;

 • płatność z góry za pomocą systemu PayU: płatność w tej formie może mieć postać:

 • płatność e-przelewem – płatność jest obsługiwana przez PayU; zamówienie jest przekazywane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności (uzyskaniu pozytywnej autoryzacji);

 • płatności kartą kredytową – każda transakcja płatności jest w takim przypadku autoryzowana przez operatora płatności internetowych. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest …………; przekazanie zamówienia do realizacji następuje po potwierdzeniu dokonania płatności (uzyskaniu pozytywnej autoryzacji);

Obsługiwane karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro

 • Z zastrzeżeniem § 2 ust. 3 zamówienia składane od poniedziałku do piątku do godz. 13.00 będą wysyłane jeszcze w tym samym dniu, zaś zamówienia składane w weekend to jest od godz. 13.00 w piątek do 23:59 w niedzielę będą wysyłane w najbliższy poniedziałek. Termin dostarczenia do Nabywcy zakupionego przez niego towaru, liczony od dnia dojścia do skutku między Stronami umowy sprzedaży wynosi do 2 dni roboczych. Wszystkie przesyłki są dostarczane na koszt Nabywcy, za pośrednictwem firmy kurierskiej IN POST, na wskazany przez Nabywcę adres, na terytorium Polski lub do wybranego przez Nabywcę paczkomatu, znajdującego się na terytorium Polski. Koszty dostawy oraz ewentualne koszty dodatkowe dla każdego towaru wskazywane są wyraźnie podczas procedury składania zamówienia przez Nabywcę. Towary wielkogabarytowe dostarczane są przez przewoźnika na wskazany przez Nabywcę adres bez opcji wniesienia towaru do konkretnego lokalu znajdującego się w budynku. Na indywidualnie ustalonych warunkach istnieje możliwość wysłania towaru poza terytorium Polski. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na Nabywcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

 • W przypadku wyboru płatności metodą wskazaną w ust. 5 lit. b i c koszt dostawy wynosi 10 PLN, z kolei wybór płatności za pobraniem wiąze się z uiszczeniem kwoty 15 PLN za przesyłkę. Wskazane powyżej koszty dostawy dotyczą paczek o wadze do 50 kg; w przypadku zamówienia przekraczającego tą wagę koszty dostawy będą ustalane w sposób indywidualny.

 • Koszty dostawy podawane są przy wyborze sposobu płatności przez Nabywcę, przy czym w przypadku zamówień powyżej 200 PLN nie pobiera się kosztów dostawy.

 

§ 4.
Konto klienta

 

 • Rejestracja Nabywcy, a tym samym utworzenie Konta klienta, następuje poprzez zaakceptowanie przez Nabywcę odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta Klienta wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym. W procesie rejestracji Konta Nabywca samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta klienta.

 • Z chwilą zaakceptowania przez Nabywcę elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez Firmę Konta klienta oraz udostępnieniu Nabywcy możliwości korzystania z dostępnych w Koncie klienta funkcjonalności, polegających w szczególności na: zarządzaniu danymi osobowymi Nabywcy, składaniu zamówień, sprawdzanie statusu złożonych zamówień, przegląd historii zakupów Nabywcy w Sklepie Internetowym, składaniu reklamacji dotyczących zakupionych towarów. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Nabywcę dostępu do Konta klienta oraz jest równoznaczne z odmową realizacji przez Firmę wszystkich zamówień, co do których nie doszło jeszcze między Stronami do zawarcia umowy sprzedaży, a także wszystkich rezerwacji, w zakresie których Nabywca nie otrzymał jeszcze od Firmy informacji o ich przyjęciu do realizacji.

 • Z jednego Konta może korzystać wyłącznie jeden Nabywca. Nabywca nie może udostępniać danych dostępowych do Konta klienta innym osobom. Nabywca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta klienta, w szczególności hasła dostępu do Konta klienta.

 • Każdy Nabywca, bez konieczności tworzenia Konta klienta, może korzystać z następujących usług świadczonych przez Firmę drogą elektroniczną:

 • usługi pozwalającej Nabywcy na przeglądanie, na stronie Sklepu Internetowego, katalogu towarów dostępnych w Sklepie Internetowym oraz uzyskiwanie informacji o tych towarach;

 • usługi umożliwiającej Nabywcy składanie zamówień na towary dostępne w Sklepie Internetowym.

 • innych usług dostępnych na stronie Sklepu Internetowego dla niezarejestrowanych Nabywców, w szczególności polegających na możliwości składania przez Nabywcę reklamacji drogą elektroniczną.

 • Firma może przeprowadzać prace konserwacyjne Sklepu Internetowego. W czasie prac konserwacyjnych dostępność niektórych lub wszystkich usług i funkcjonalności Sklepu Internetowego może być ograniczona częściowo lub całkowicie. Firma, jeżeli jest to możliwe zobowiązuje się do powiadamiania o planowanych pracach konserwacyjnych z odpowiednim wyprzedzeniem.§ 5.
Prawo odstąpienia od umowy – zwrot towaru

 

 • Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy ze Firmą zawieranej w ramach działalności Sklepu Internetowego przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

 • Nabywca może odstąpić od umowy składając Firmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Niezależnie od tego Nabywca jest uprawniony do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje on Firmę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

 • W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres:  info@jeansly.pl W przypadku złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres siedziby Firmy: Bęczków ul. Kielecka 76, 26-008 Górno. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 • Bieg 14–dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży – od objęcia sprzedawanych towarów w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach (części składowe) ale ostatecznie stanowią jeden towar – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (towaru), partii lub części.

 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Firma ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Firma dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 • Do zwracanego towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 • Nabywca ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy to jest koszt opakowania oraz opłatę pocztową za odesłanie zwracanego towaru. Zwroty nie mogą być dokonywane za pobraniem pocztowym.

 • Nabywca ma obowiązek zwrócić Firmie zwracany towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Firmę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

 • Zwracane Towary należy odesłać na adres Firmy: Bęczków ul. Kielecka 76, 26-008 Górno.

 • Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów. Firma zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Nabywcy odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.§ 6.
Reklamacje oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi, rozwiązywanie sporów z udziałem konsumentów

 

 • Nabywca jest uprawniony do złożenia Firmie reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Firmę usług. Firma nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru wobec klienta niebędącego konsumentem.

 • Nabywca może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy:  info@jeansly.pl bądź pocztą, na adres siedziby Firmy: Jeansly Firma Handlowa Mateusz Banyś, adres: Bęczków ul. Kielecka 76, 26-008 Górno. Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów, w przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta. Formularz reklamacji stanowi załacznik nr 2 do regulaminu.

 • Przy składaniu reklamacji kupujący powinien podać preferowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana, obniżenie ceny, naprawa). Kupujący przy składaniu reklamacji decyduje w jakim trybie zareklamuje swój towar. Występują dwie możliwości:

 • zgodnie z warunkami gwarancji producenta

 • na podstawie ustawy, wówczas zastosowanie będą miały art. 556-581 Kodeksu Cywilnego

 • Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem (uprawnienia z tytułu rękojmi) będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:

 • został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności w formie wiadomości wysłanej na adres info@jeansly.pl,

 • zgłoszenie zostało dokonane nie później niż 4 dni roboczych od daty dostarczenia lub odbioru towaru.

 • Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:

 • dostarczone niezgodnie z zamówieniem,

 • niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania,

 • towar nie odpowiada podanemu przez firmę opisowi.

 • Firma zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania, o których informuje Nabywcę. W wyniku uznania reklamacji, następuje zwrot towaru do dostawcy, naprawa lub obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady towaru.

 • Reklamacji nie podlegają:

 • cechy fabryczne reklamowanego produktu,

 • minął rok od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem,

 • uszkodzenia mechaniczne,

 • naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji,

 • uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji.

 • Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

 • towar nie został zakupiony w firmie,

 • stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru.

 • W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z naszym serwisem  info@jeansly.pl

 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Firmę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.

 • W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.ph.

 

§ 7.
Postanowienia końcowe, prywatność

 

 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest na podstawie przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

 • Firma może zmienić Regulamin. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu zamieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, chyba że Firma wskazała późniejszy termin obowiązywania nowego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mają zastosowania do zamówień złożonych, przed rozpoczęciem obowiązywania nowego Regulaminu. Takie zamówienia będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 • Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a Firmą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Firmy.

 • W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Firma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Nabywcy, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Nabywca może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 • Dane osobowe podawane przez Nabywców w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), przetwarzane są̨ przez Jeansly Firma Handlowa Mateusz Banyś, adres: Bęczków 57B, 26-008 Górno (administrator danych). Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

 • Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Firmę, które wymagają̨ podania danych osobowych. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Nabywcą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Nabywcę w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Nabywcę zgody, również̇ w celu świadczenia usługi newsletter.

 • Nabywca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą̨ by

 • ́ poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się̨ na Konto Klienta lub poprzez zgłoszenie pod adres: info@jeansly.plZałącznik nr 1:

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta

 

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

 

………………………., ……………………………….

 

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

Pan/Pani* ……………………………………………

……………………………………………………………

(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Sprzedawcy)

…………………………………………

(adres e-mail Sprzedawcy)

 

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:

 

 • ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

 • ………………………………………………………………………………… za cenę ……………………………………………….,

 • ………………………………………………………………………………… za cenę ………………………………………………..

 

Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu …………………………………………………..

 

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

…………………………………………………………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………..……

 

 

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)Załącznik nr 2:

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

dotyczy Konsumenta

 

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać w przypadku chęci skorzystania z uprawnień z rękojmi

 ………………………., ……………………………….

 

…………………………………………

(imię i nazwisko Klienta)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Klienta do korespondencji)

…………………………………………

(numer telefonu do kontaktu)

Pan/Pani* ……………………………………………

……………………………………………………………

(imię i nazwisko, nazwa Sprzedawcy)

………………………………………..

…………………………………………

(adres Sprzedawcy)

…………………………………………

(adres e-mail Sprzedawcy)REKLAMACJA TOWARUNiniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam: • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………. chyba, że sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz na wolna od wad lub usunie wadę * (art. 560 § 1).

……………………………………………………

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)

 


*niepotrzebne skreślić


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl