Reklamacje

Reklamacje oraz odpowiedzialność z tytułu rękojmi, rozwiązywanie sporów z udziałem konsumentów

 • Nabywca jest uprawniony do złożenia Firmie reklamacji, w szczególności reklamacji z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, dotyczących nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego czy też sposobu lub jakości świadczenia przez Firmę usług. Firma nie odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru wobec klienta niebędącego konsumentem. 
 • Nabywca może złożyć reklamację w formie elektronicznej – za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres mailowy: info@jeansly.pl  bądź pocztą, na adres siedziby Firmy: Jeansly Firma Handlowa Mateusz Banyś, adres: ul. Kielecka 76, 26-008 Bęczków. Dział Reklamacji każdorazowo przeprowadza weryfikację poprawności nadesłanych produktów i dokumentów, w przypadku stwierdzenia niezgodności towar zostanie odesłany do Klienta. Formularz reklamacji stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 • Przy składaniu reklamacji kupujący powinien podać preferowany sposób załatwienia reklamacji (wymiana, obniżenie ceny, naprawa). Kupujący przy składaniu reklamacji decyduje w jakim trybie zareklamuje swój towar. Występują dwie możliwości:
  • zgodnie z warunkami gwarancji producenta
  • na podstawie ustawy, wówczas zastosowanie będą miały art. 556-581 Kodeksu Cywilnego
 • Reklamacja wynikająca z niezgodności towaru z zamówieniem (uprawnienia z tytułu rękojmi) będzie przyjęta do rozpatrzenia jeżeli:
  • został podany powód reklamacji oraz podana specyfikacja niezgodności w formie wiadomości wysłanej na adres info@jeansly.pl,
  • zgłoszenie zostało dokonane nie później niż 4 dni roboczych od daty dostarczenia lub odbioru towaru.
 • Za towar niezgodny z umową uznaje się produkty:
  • dostarczone niezgodnie z zamówieniem,
  • niezgodne z dokumentem sprzedaży co do rodzaju oraz ilości w chwili wydania,
  • towar nie odpowiada podanemu przez firmę opisowi.
 • Firma zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania, o których informuje Nabywcę. W wyniku uznania reklamacji, następuje zwrot towaru do dostawcy, naprawa lub obniżenie ceny w wymiarze proporcjonalnym do występującej wady towaru. 
 • Reklamacji nie podlegają:
  • cechy fabryczne reklamowanego produktu,
  • minął rok od daty zakupu potwierdzonej rachunkiem,
  • uszkodzenia mechaniczne,
  • naturalne ślady zużycia produktu powstałe w trakcie jego eksploatacji,
  • uszkodzenia towarów powstałe w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji.
 • Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:
  • towar nie został zakupiony w firmie,
  • stwierdzono próby samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru.
 • W razie wszelkich pytań i wątpliwości dotyczących rozpatrywania reklamacji prosimy o kontakt z naszym serwisem info@jeansly.pl
 • Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez Firmę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu oraz procedurze rozpatrywania sporu, znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl. Kupujący będący konsumentem może również skorzystać z pomocy właściwego miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
 • W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 14 ust 1 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) uprzejmie informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. Informujemy, iż dla konsumentów w Polsce dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.ph.

Załączniki:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl